Działamy legalnie
Posiadamy wpis do Rejestru Działalności w Zakresie Walut Wirtualnych prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, pod numerem RDWW-111.
Kontakt Baza wiedzy Aktualności Kursy kryptowalut Tokeny ANTS
Zaloguj się Załóż konto
Witaj
Tokeny ANTS
O nas Biuro prasowe Do pobrania Otwórz kantor z nami Kariera Kryptowaluty TV
Kantory stacjonarne Portfel inwestycyjny Bon kantorowy Kupno kryptowalut Sprzedaż kryptowalut
Kursy kryptowalut Aktualności Baza wiedzy Kontakt
Home / Tabela opłat

Tabela opłat

 

TABELA OPŁAT W SERWISIE KRYPTOWALUTY.PL

 

§ 1.

1. Niniejsza Tabela opłat określa wysokość wynagrodzenia należnego Usługodawcy z tytułu świadczenia w ramach Serwisu Usług odpłatnych.
2. Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Tabeli opłat, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.
3. Wynagrodzenie należne Usługodawcy może być uiszczane wyłącznie w Tokenach.
4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia Usługodawcy obliczona na podstawie postanowień Tabeli opłat prezentowana jest Użytkownikowi pełnemu przez potwierdzeniem zlecenia wykonania danej Usługi odpłatnej.
5. Aktualna wersja Tabeli opłat obowiązuje od dnia 25 listopada 2022 r.

 

§ 2.


1. Z tytułu nabycia lub zbycia przez Użytkownika pełnego Waluty wirtualnej w ramach Usługi wymiany, Usługodawca pobiera opłatę od każdej wykonanej Usługi wymiany, obliczaną według następującego wzoru;
(A x B) x C = D
gdzie:
A – oznacza wolumen Waluty wirtualnej nabywanej lub zbywanej przez Użytkownika pełnego w ramach Usługi wymiany
B – oznacza stawkę procentową w wysokości 3% (trzy procent)
C – oznacza wartość 1 (jednego) Tokena wyrażoną w Walucie wirtualnej nabywanej lub zbywanej przez Użytkownika pełnego w ramach Usługi wymiany
D – oznacza wyrażoną w Tokenach wysokość opłaty należnej Usługodawcy z tytułu wykonania Usługi wymiany
2. Niezależnie od opłaty wskazanej w ust. 1 powyżej, w przypadku, gdy w ramach Usługi wymiany Użytkownik pełny dokonuje nabycia Walut wirtualnych w zamian za Walutę FIAT i korzysta przy tej transakcji z karty płatniczej, Usługodawca pobiera z tego tytułu opłatę dodatkową obliczaną według następującego wzoru;
(A x B) x C = D
gdzie:
A – oznacza kwotę Waluty FIAT, za którą Użytkownik pełny dokonuje nabycia Walut wirtualnych w ramach Usługi wymiany
B – oznacza stawkę procentową w wysokości od 1,7% (jeden i siedem dziesiątych procenta) do 5% (pięć procent), w zależności od operatora płatności wybranego przez Użytkownika pełnego
C – oznacza wartość 1 (jednego) Tokena wyrażoną w Walucie FIAT, za którą Użytkownik pełny dokonuje nabycia Walut wirtualnych w ramach Usługi wymiany
D – oznacza wyrażoną w Tokenach wysokość opłaty dodatkowej należnej Usługodawcy

 

§ 3.


1. Z tytułu wykonania Usługi przelewu, Usługodawca pobiera opłatę manipulacyjną od każdej wykonanej Usługi przelewu, obliczaną według następującego wzoru:
(A x B) x C = D
gdzie:
A – oznacza wolumen Waluty wirtualnej będącej przedmiotem przelewu
B – oznacza stawkę procentową w wysokości 20% (dwadzieścia procent)
C – oznacza wartość 1 (jednego) Tokena wyrażoną w Walucie wirtualnej będącej przedmiotem przelewu
D – oznacza wyrażoną w Tokenach wysokość opłaty należnej Usługodawcy z tytułu wykonania Usługi przelewu
2. Niezależnie od opłaty, o której mowa w ust. 1 powyżej, z tytułu wykonania Usługi przelewu pobierana jest opłata transferowa. Wysokość opłaty nie ma charakteru stałego i jest obliczana osobno dla każdej wykonywanej Usługi przelewu.

§ 4.

1. Z tytułu wypłaty na rachunek płatniczy Użytkownika pełnego Walut FIAT uzyskanych przez Użytkownika pełnego z tytułu zbycia Waluty wirtualnej w Serwisie, Usługodawca pobiera opłatę od każdej dokonanej wypłaty w wysokości 10,00 zł (dziesięć złotych).
2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 powyżej, jest stała i nie zależy od kwoty wypłacanej Waluty FIAT.