Działamy legalnie
Posiadamy wpis do Rejestru Działalności w Zakresie Walut Wirtualnych prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, pod numerem RDWW-111.
Kontakt Baza wiedzy Aktualności Kursy kryptowalut Tokeny ANTS
Zaloguj się Załóż konto
Witaj
Tokeny ANTS
O nas Biuro prasowe Do pobrania Otwórz kantor z nami Kariera Kryptowaluty TV
Kantory stacjonarne Portfel inwestycyjny Bon kantorowy Kupno kryptowalut Sprzedaż kryptowalut
Kursy kryptowalut Aktualności Baza wiedzy Kontakt
Home / Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN SERWISU KRYPTOWALUTY.PL

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego „Kryptowaluty.pl”, działającego pod adresem internetowym www.kryptowaluty.pl (dalej: „Serwis”).

 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).

 3. Serwis jest własnością spółki Neosell spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000800221, posiadającą NIP: 9452229846, numer REGON: 384160447, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 106.800,00 zł (sto sześć tysięcy osiemset złotych) (dalej: „Usługodawca”).

 4. Kontakt ze Usługodawcą jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: info@kryptowaluty.pl.

 5. W ramach wykonywanej działalności, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców wskazane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną (dalej: „Usługi”). 

 6. Usługodawca nie świadczy usług obejmujących usługi brokerskie oraz usługi pośrednictwa lub doradztwa inwestycyjnego, ani nie współpracuje z podmiotami świadczącymi takie usługi. 

 7. Informacje o Usługach dostępnych w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).

 8. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności. 

 

§ 2.

Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Beneficjent rzeczywisty - beneficjent rzeczywisty w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy AML;

 2. Cesja - termin zdefiniowany w § 21 ust. 1 Regulaminu;

 3. Członek rodziny PEP - członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 3 Ustawy AML;

 4. Dzień roboczy - dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;

 5. Kodeks cywilny - termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;

 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 7. Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Serwisu, umożliwiający Usługobiorcy korzystanie z Usług. Usługobiorca ma możliwość utworzenia w Serwisie Konta niepełnego albo Konta Pełnego;

 8. Konto niepełne - Konto, za pomocą którego Użytkownik niepełny może korzystać z Usług niepełnych;

 9. Konto pełne - Konto, za pomocą którego Użytkownik pełny może korzystać z Usług pełnych;

 10. oPLN – stablecoin Omega złotówka, będący Walutą wirtualną i stanowiący równowartość złotówki polskiej w Walucie FIAT, który może być wykorzystywany przez Użytkownika pełnego podczas transakcji dokonywanych w Serwisie;

 11. Operator płatności - przedsiębiorca świadczący na rzecz Usługodawcy usługi płatnicze drogą elektroniczną. Aktualnym Operatorem płatności jest FENIGE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Cząstkowska 14, 01-978 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000461471, posiadająca NIP: 1182092036, numer REGON: 146693435;

 12. Oświadczenie - termin zdefiniowany w § 14 ust. 3 Regulaminu;

 13. PEP - osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 11 Ustawy AML;

 14. Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę;

 15. Portfel - integralna cześć Konta pełnego, ukazująca ilość przysługujących Użytkownikowi pełnemu Walut Wirtualnych (nabytych w Serwisie lub przeniesionych z rachunku Walut wirtualnych prowadzonego poza Serwisem), w tym oPLN, którą może wykorzystać do korzystania z Usług lub wypłacić na prowadzony na jego rzecz rachunek Walut wirtualnych prowadzony poza Serwisem. Portfel nie umożliwia przechowywania w nim Walut FIAT, co nie wyklucza dokonywania przez Użytkownika pełnego transakcji z wykorzystaniem Walut FIAT przechowywanych na należącym do tego Użytkownika pełnego rachunku płatniczym;

 16. Procedura KYC - wymagana przez Ustawę AML procedura przeprowadzana przez Usługodawcę, polegająca na:

  1. identyfikacji tożsamości Użytkownika pełnego poprzez zebranie dotyczących go danych indentyfikacyjnych oraz weryfikację tych danych z jej dokumentem tożsamości lub innymi dokumentami, jej aktualnym wizerunkiem twarzy oraz poprzez wykonanie Przelewu weryfikacyjnego;

  2. dostarczeniu przez Użytkownika pełnego innych niezbędnych danych potwierdzających prawdziwość wskazanych danych identyfikacyjnych,

  3. złożeniu przez Użytkownika pełnego stosownych oświadczeń, w tym w zakresie posiadania statusu osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, członka jej rodziny lub jej znanego współpracownika, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, 11 i 12 Ustawy AML;

  4. wskazaniu przez Użytkownika pełnego celu zawarcia Umowy;

przy czym Usługodawcy może w każdym czasie trwania Stosunków gospodarczych żądać od Użytkownika pełnego dokonania wszystkich lub niektórych z wyżej wymienionych czynności lub dokonania innych czynności niezbędnych do zapewnienia działania Serwisu zgodnie z przepisami Ustawy AML;

 1. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

 2. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła z Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;

 3. Przelew weryfikacyjny - polecenie przelewu dokonane przez Użytkownika pełnego na rzecz Usługodawcy obejmujące środki pieniężne o wartości nie większej niż 1,00 zł lub inna pojedyncza podstawowa jednostka płatniczka w innej Walucie FIAT niż złoty, które po potwierdzeniu danych Użytkownika pełnego w ramach Procedury KYC zostają zwrócone na rachunek, z którego został zainicjowany Przelew weryfikacyjny. Celem przeprowadzenia Przelewu weryfikacyjnego jest potwierdzenie danych Użytkownika pełnego wykorzystanych w procesie tworzenia Konta Pełnego oraz weryfikacja posiadania przez Użytkownika pełnego wykorzystywanego w Serwisie rachunku płatniczego. Posiadanie przez Użytkownika pełnego wykorzystywanego w Serwisie rachunku płatniczego może zostać zweryfikowane przez Usługodawcę także w inny sposób, w tym w szczególności poprzez przedłożenie przez Użytkownika pełnego dokumentów poświadczających własność rachunku, w tym w szczególności aktualnego wyciągu z rachunku płatniczego lub umowy o prowadzenie rachunku płatniczego;

 4. Regulamin - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;

 5. Serwis - termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;

 6. Serwis współpracujący - serwis internetowy, za pomocą którego możliwe jest uwierzytelnienie danych Użytkownika niepełnego w procesie tworzenia Konta niepełnego. Aktualna lista Serwisów współpracujących jest każdorazowo wyświetlana Użytkownikowi niepełnemu w ramach formularza służącego do utworzenia Konta niepełnego;

 7. Stosunki gospodarcze - stosunki gospodarcze w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 20 Ustawy AML

 8. Tabela opłat - dokument zawierający wykaz Usług świadczonych przez Usługodawcę odpłatnie oraz ich ceny, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu i znajdujący się pod adresem internetowym: https://kryptowaluty.pl/tabela-oplat;

 9. Token – token Krypton wyemitowany przez Usługodawcę, służący do dokonywania płatności wynagrodzenia przysługującego Usługodawcy za Usługi świadczone w ramach Serwisu;

 10. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, obejmująca świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy jednej lub wielu Usług pełnych lub Usług niepełnych;

 11. Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną w ramach Serwisu, obejmujące Usługi niepełne lub Usługi pełne;

 12. Usługi niepełne - Usługi obejmujące utworzenie i utrzymywanie w Serwisie Konta niepełnego (dalej: „Usługa Konta Niepełnego”) oraz związane z nim usługi informacyjne (np. dostęp do aktualnych kursów Walut wirtualnych) oraz demonstracyjne (np. moduł symulujący transakcje z udziałem Walut wirtualnych przeprowadzane za pomocą Serwisu);

 13. Usługi odpłatne – termin zdefiniowany w § 12 ust. 2 Regulaminu;

 14. Usługi pełne - Usługi obejmujące utworzenie i utrzymywanie w Serwisie Konta pełnego, którego integralną częścią jest Portfel (dalej: „Usługa Konta Pełnego”) oraz pozostałe Usługi, z których Użytkownik pełny może korzystać wyłącznie za pomocą Konta pełnego, obejmujące: 

  1. wymianę posiadanej przez Użytkownika pełnego Waluty wirtualnej lub Waluty FIAT na Walutę FIAT lub Walutę wirtualną dostępną w Serwisie (dalej: „Usługa wymiany”); 

  2. pośrednictwo w wymianie Walut wirtualnych pomiędzy Użytkownikami pełnymi (dalej: „Usługa pośrednictwa”); 

  3. przelew Walut wirtualnych na Portfel innego Użytkownika pełnego (dalej: „Usługa przelewu”);

  4. upublicznienie części danych Użytkownika pełnego na stronie internetowej Serwisu (w tym w stosunku do osób niebędących Użytkownikami) w celu zasygnalizowania przez Użytkownika pełnego gotowości do zawarcia z inną osobą umowy w przedmiocie wymiany Waluty wirtualnej na Walutę FIAT lub inną Walutę wirtualną (dalej: „Usługa ogłoszeniowa”);

 15. Usługobiorca - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła z Usługodawcą Umowę lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;

 16. Usługodawca - termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;

 17. Ustawa AML - z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

 18. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;

 20. Użytkownik niepełny - Usługobiorca, który zawarł z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta niepełnego i uzyskał tym samym możliwość korzystania z pozostałych Usług niepełnych;

 21. Użytkownik pełny - Usługobiorca, który zawarł z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta pełnego i uzyskał tym samym możliwość korzystania z pozostałych Usług pełnych;

 22. Waluty FIAT - waluty będące prawnym środkiem płatniczym;

 23. Waluty wirtualne - waluty wirtualne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 Ustawy AML;

 24. Współpracownik PEP - osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 12 Ustawy AML.

 

§ 3.

Wymagania techniczne

 1. Prawidłowe korzystanie przez Usługobiorców z Serwisu wymaga:

  1. połączenie z siecią Internet;

  2. posiadanie urządzenia pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet (PC, laptop, smartfon, tablet);

  3. korzystania z aktualnej przeglądarki internetowej;

  4. zaakceptowania plików cookies wykorzystywanych w ramach Serwisu.

 2. Utworzenie Konta wymaga:

  1. spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 powyżej;

  2. posiadania osobistego konta poczty elektronicznej;

  3. posiadania osobistego telefonu komórkowego oraz ważnego numeru telefonu;

  4. w przypadku Konta pełnego - posiadania dostępu do urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie weryfikacji tożsamości Użytkownika pełnego, zapewniającego dostęp do funkcji aparatu i kamery (np. PC z urządzeniami peryferyjnymi, laptop, smartfon, tablet).

 3. Korzystanie z Usług pełnych wymaga:

  1. spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 powyżej;

  2. posiadania rachunku płatniczego, którego Użytkownik pełny jest posiadaczem lub współposiadaczem;

  3. w przypadku korzystania z Usług obejmujących transakcje z udziałem Walut wirtualnych - posiadania dostępu do rachunku Walut Wirtualnych przeznaczonego do przechowywania Walut wirtualnych, przy czym za dostęp do takiego rachunku uznaje się posiadanie do niego klucza publicznego.

 4. W przypadku chęci korzystania przez Usługobiorcę dodatkowego zabezpieczenia związanego z autoryzacją wielopoziomową (2FA) za pośrednictwem zewnętrznej aplikacji autoryzującej, jest zobowiązany do jej instalacji we własnym zakresie, na własny koszt i własne ryzyko.

 5. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Usługobiorców z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

 6. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

 7. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 7 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Usługobiorcy szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

 8. Usługodawca nie żąda od Usługobiorców ani nie przechowuje kluczy prywatnych rachunków Walut wirtualnych prowadzonych na rzecz Usługobiorców poza Serwisem.

 

§ 4.

Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.

 2. Dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.

 3. Usługobiorca będący osobą fizyczną może korzystać z Serwisu wyłącznie osobiście. Do korzystania z Serwisu w imieniu Usługobiorcy niebędącego osobą fizyczną uprawnieni są wyłącznie zgłoszone w Serwisie osoby uprawnione do jego reprezentacji jako członkowie organu, pełnomocnicy lub prokurenci. 

 4. Udostępniania przez Usługobiorcę danych umożliwiających uzyskanie dostępu do Konta osobom nieuprawnionym jest zabronione. 

 5. Dane i informacje podawane przez Usługobiorcę w związku z korzystaniem z Serwisu muszą być prawdziwe, kompletne i rzetelne.

 6. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia:

  1. korzystania z Konta przez osobę nieuprawnioną;

  2. podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych, niekompletnych lub nierzetelnych danych i informacji;

Usługodawca może odmówić zawarcia Umowy i wykonania Usługi do czasu wyjaśnienia ww. wątpliwości. 

 1. Usługodawca może wstrzymać wykonywanie Usługi w przypadku, gdyby jej wykonanie stanowiłoby zagrożenie dla bezpieczeństwa Usługobiorcy, innych Usługobiorców lub Serwisu. W przypadku, gdy Usługa, której wykonanie wstrzymano, była odpłatna, Usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych. 

 2. W przypadku nawiązania kontaktu z Usługobiorcą przez podmioty podające się za pracowników lub współpracowników Usługodawcy, Usługobiorca powinien zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie przesyłać nabytych w Serwisie Walut wirtualnych na rachunki Walut wirtualnych wskazane przez takie osoby, do których Usługobiorca nie posiada klucza dostępu. Każdy przypadek podejrzanego kontaktu ze strony podmiotów podających się za pracowników lub współpracowników Usługodawcy, Usługobiorca powinien zgłosić Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej pod na adres: support@kryptowaluty.pl. Pracownicy lub współpracownicy Usługodawcy kontaktujący się z Usługobiorcą będą w stanie dokonać swojej weryfikacji poprzez podanie Usługobiorcy danych podanych przez niego podczas tworzenia Konta. 

 3. Przed nawiązaniem Stosunków gospodarczych oraz w każdym czasie ich trwania, Usługodawca może żądać od Usługobiorcy (w celu zapewnienia zgodności świadczonych Usług z rzeczywistym zamiarem Usługobiorcy oraz wypełnienia nałożonych na Usługodawcę obowiązków wynikających z Ustawy AML):

  1. potwierdzenia zlecenia wykonania Usługi, w tym odrębnej autoryzacji przy wykorzystaniu danych identyfikacyjnych Usługobiorcy;

  2. wskazania dodatkowych danych i informacji celem potwierdzenia tożsamości Usługobiorcy;

  3. przedstawienia dokumentów potwierdzających tożsamość Usługobiorcy;

  4. wskazania celu korzystania z Usługi i dokumentów go potwierdzających;

  5. przedstawienia informacji o źródle pochodzenia wartości majątkowych wykorzystywanych w ramach korzystania z Usług i dokumentów je potwierdzających.

 4. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę podejrzenia naruszenia przez Usługobiorcę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, prawnie chronionych dóbr Usługodawcy lub osób trzecich, postanowień Regulaminu lub dobrych obyczajów, Usługodawca może czasowo, na okres nie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, zablokować Usługobiorcy dostęp do Serwisu i wstrzymać realizację niektórych lub wszystkich Usług do momentu wyjaśnienia czy naruszenie miało miejsce. 

 5. W przypadku stwierdzenia popełnienia przez Usługobiorcę naruszenia, Usługodawca może udzielić mu ostrzeżenia przed dalszymi naruszeniami albo - w przypadku poważnego naruszenia - wypowiedzieć Umowę i zakończyć Stosunki gospodarcze w trybie wskazanym w § 13 Regulaminu.

 

§ 5.

Umowa o świadczenie Usługi Konta niepełnego

 1. W celu utworzenia Konta niepełnego, Użytkownik niepełny powinien wykonać następujące czynności:

  1. w przypadku Użytkownika niepełnego niebędącego Przedsiębiorcą:

   • imię i nazwisko, 

   • adres poczty elektronicznej,

   • stworzone hasło do Konta niepełnego, albo uwierzytelnić swoje dane za pomocą konta w Serwisie współpracującym;

  1. wejść na stronę internetową Serwisu;

  2. kliknąć w zakładkę „załóż konto” i następnie wpisać w wyświetlającym się formularzu następujące dane: 

 1. w przypadku Użytkownika niepełnego będącego Przedsiębiorcą:

  • formą prawną prowadzonej działalności,

  • firmę,

  • NIP,

  • adres poczty elektronicznej,

  • stworzone hasło do Konta niepełnego;

 1. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniach o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;

 2. nieobowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych przez Usługodawcę pod adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika niepełnego;

 3. kliknąć opcję „załóż konto”.

 1. W chwili kliknięcia przez Użytkownika niepełnego opcji „załóż konto”, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niepełnym dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Konta niepełnego na czas nieoznaczony, a Użytkownik niepełny uzyskuje dostęp do Konta niepełnego.

 2. Po uzyskaniu dostępu do Konta niepełnego, Użytkownik niepełny może za jego pomocą korzystać z pozostałych Usług niepełnych, w szczególności z modułu symulującego transakcje z udziałem Walut wirtualnych przeprowadzane za pomocą Serwisu.

 

§ 6.

Umowa o świadczenie Usługi Konta pełnego

 1. Po utworzeniu Konta niepełnego, Użytkownik niepełny może za jego pomocą uzyskać dostęp do Usług pełnych, co wymaga przejścia przez Użytkownika niepełnego przez Procedurę KYC. 

 2. W celu rozpoczęcia Procedury KYC, Użytkownik niepełny powinien zalogować się na swoje Konto niepełne i po wybraniu stosownej funkcjonalności, wykonać czynności wskazane w dalszych ustępach niniejszego paragrafu. 

 3. W ramach Procedury KYC, Użytkownik niepełny podaje następujące dane i informacje:

  1. w przypadku Użytkownika niepełnego będącego osobą fizyczną i niebędącego Przedsiębiorcą:

 1. imię i nazwisko;

 2. obywatelstwo;

 3. numer PESEL lub - w przypadku, gdy Użytkownik niepełny nie posiada numeru PESEL - data urodzenia;

 4. państwo urodzenia;

 5. seria i numer dokumentu tożsamości;

 6. adres zamieszkania;

 7. adres poczty elektronicznej;

 8. numer telefonu;

 1. w przypadku Użytkownika niepełnego będącego osobą fizyczną i Przedsiębiorcą:

  1. dane wskazane w pkt 1 powyżej;

  2. firma;

  3. NIP;

  4. adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

 2. w przypadku Użytkownika niepełnego niebędącego osobą fizyczną:

  1. nazwa/firma;

  2. forma organizacyjna;

  3. adres siedziby lub adres prowadzenia działalności;

  4. NIP, a w przypadku jego nieposiadania - państwo rejestracji, nazwa właściwego rejestru oraz numer i data rejestracji;

  5. imię, nazwisko i numer PESEL osoby reprezentującej Użytkownika niepełnego;

  6. imię, nazwisko i obywatelstwo Beneficjenta rzeczywistego Użytkownika niepełnego;

  7. główny przedmiot działalności;

  8. adres strony internetowej (w przypadku jej posiadania);

  9. adres poczty elektronicznej;

  10. numer telefonu.

 1. Dane wskazane w ust. 3 powyżej podlegają weryfikacji poprzez:

  1. wykonanie czynności wskazanych w pkt 1 powyżej;

  2. przesłanie dotyczącego Użytkownika niepełnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego organu rejestrowego;

  1. w przypadku Użytkownika niepełnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 powyżej, oraz osoby, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. e powyżej - wykonanie przy wykorzystaniu funkcjonalności Serwisu zdjęcia utrwalającego wizerunek osoby, której weryfikowane dane dotyczą, oraz wydany dla niej dokument tożsamości;

  2. w przypadku Użytkownika niepełnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 powyżej:

  3. w przypadku Użytkownika niepełnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 powyżej - przesłanie dotyczącego Użytkownika niepełnego odpisu aktualnego z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru handlowego;

  4. dokonanie Przelewu weryfikacyjnego.

 2. Dokument tożsamości, o którym mowa w ust. 4 powyżej, musi być dokumentem wydanym przez uprawniony organ państwa wydającego oraz spełniać warunki dokumentu tożsamości wymagane przez prawo tego państwa. W przypadku Użytkowników niepełnych będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadającymi prawo pobytu na jej terytorium, dokumentem tożsamości umożliwiającym weryfikację jest dowód osobisty, paszport lub karta pobytu.

 3. Do weryfikacji danych Użytkownika niepełnego nie można wykorzystywać dokumentu tożsamości nieważnego, zniszczonego, nieczytelnego lub niezawierającego wizerunku jego posiadacza. 

 4. Niezależnie od podania i weryfikacji danych Użytkownika niepełnego, zobowiązany jest on także do złożenia oświadczenia w zakresie posiadania przez niego samego, jego reprezentantów lub Beneficjentów rzeczywistych statusu PEP, Członka rodziny PEP lub Współpracownika PEP.

 5. Po dokonaniu przez Użytkownika niepełnego czynności wskazanych w ust. 3-7 powyżej, podlegają one badaniu przez Usługodawcę, który - w razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości czynności dokonanych przez Użytkownika niepełnego - może żądać od niego podania dodatkowych informacji lub wyjaśnień. 

 6. W przypadku, gdy Procedura KYC nie wykaże przeciwwskazań do utworzenia Konta pełnego, Usługodawca przekształca dotychczasowe Konto niepełne w Konto pełne, o czym niezwłocznie zawiadamia Użytkownika niepełnego za pomocą poczty elektronicznej.

 7. W chwili otrzymania zawiadomienia, o którym w mowa w ust. 9 powyżej, Umowa o świadczenie Usługi Konta niepełnego przekształca się w Umowę o świadczenie Usługi Konta pełnego zawartą na czas nieokreślony, a Użytkownik niepełny staje się Użytkownikiem pełnym

 8. Po utworzeniu Konta pełnego, Użytkownik pełny może za jego pomocą korzystać z pozostałych Usług pełnych.

 

§ 7.

Umowa o świadczenie Usługi Wymiany

 1. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Wymiany, Użytkownik pełny powinien wykonać następujące czynności:

  1. zalogować się na Konto pełne;

  2. wybrać rodzaj i wielkość wolumenu Waluty wirtualnej, którą Użytkownik pełny chce nabyć albo zbyć w zamian za Walutę FIAT albo inną Walutę wirtualną (w przypadku, gdy Użytkownik pełny chce dokonać zbycia Waluty wirtualnej w zamian za Walutę FIAT, warunkiem wykonania Usługi Wymiany jest posiadanie przez Użytkownika pełnego prowadzonego na jego rzecz rachunku płatniczego w tej Walucie FIAT);

  3. zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi wymiany przed upływem terminu odstąpienia od Umowy;

  4. potwierdzić zlecenie wykonania Usługi wymiany, a następnie dokonać przelewu stosownej ilości Waluty FIAT albo Waluty wirtualnej na rachunek Usługodawcy lub Operatora płatności.

 2. Umowa o świadczenie Usługi wymiany zostaje zawarta z chwilą:

  1. uznania na rachunku płatniczym Usługodawcy lub Operatora płatności kwoty stanowiącej płatność obejmującą wartość nabywanych przez Użytkownika pełnego Walut wirtualnych – w przypadku nabycia przez Użytkownika pełnego Walut wirtualnych w zamian za Walutę FIAT;

  2. uznania na rachunku Walut wirtualnych Usługodawcy o wolumen Waluty wirtualnej - w przypadku zbycia przez Użytkownika pełnego Waluty wirtualnej w zamian za Walutę FIAT.

 3. Usługodawca w sposób stały monitoruje kursy Walut wirtualnych, które oferuje Użytkownikom pełnym, oraz aktualizuje wyświetlaną wysokość tych kursów co 1 sekundę. Użytkownik pełny przyjmuje do wiadomości, że pomimo aktualizacji wskazanych w zdaniu poprzedzającym, ostateczny kurs Waluty wirtualnej może różnić się od kursu wyświetlanego bezpośrednio przed dokonaniem potwierdzenia zlecenia wykonania Usługi wymiany. Ostateczna ilość Walut wirtualnych nabytych przez Użytkownika pełnego zawarta jest w podsumowaniu transakcji wyświetlanym w Serwisie. 

 4. Płatności w Walucie FIAT dokonywane w ramach wykonania Umowy o świadczenie Usługi wymiany dokonywane są z rachunku płatniczego w danej Walucie FIAT prowadzonego na rzecz Użytkownika pełnego poza Serwisem albo na ten rachunek płatniczy. 

 

§ 8.

Umowa o świadczenie Usługi przelewu

 1. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi przelewu, Użytkownik pełny powinien wykonać następujące czynności:

  1. zalogować się na Konto pełne;

  2. wybrać rodzaj i wielkość wolumenu Waluty wirtualnej, którą Użytkownik pełny chce przelać na do Portfela innego Użytkownika pełnego albo rachunek Walut wirtualnych prowadzony poza Serwisem. Waluta wirtualna będąca przedmiotem przelewu może pochodzić z Portfela Użytkownika pełnego albo zostać nabyta równocześnie ze zleceniem wykonania Usługi przelewu;

  3. wskazać adres poczty elektronicznej lub numer telefonu Użytkownika pełnego będącego odbiorcą przelewu albo dane rachunku Walut wirtualnych prowadzonego poza Serwisem na rzecz odbiorcy przelewu;

  4. zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia Usługi przelewu przed upływem terminu odstąpienia od Umowy;

  5. potwierdzić zlecenie wykonania Usługi przelewu przy wykorzystaniu jednorazowego hasła przesłanego pod adres poczty elektronicznej lub numer telefonu Użytkownika pełnego, a w przypadku korzystania przez Użytkownika pełnego z uwierzytelniania wielopoziomowego (2FA) przy wykorzystaniu hasła przesłanego równocześnie pod adres poczty elektronicznej lub numer telefonu Użytkownika pełnego;

  6. dokonać przelewu stosownej ilości Waluty FIAT na rachunek Usługodawcy lub Operatora płatności - w przypadku, gdy Użytkownik pełny równocześnie dokonuje nabycia Walut wirtualnych mających być przedmiotem przelewu.

 2. Użytkownik pełny może być zarówno nadawcą, jak i odbiorcą przelewu Walut wirtualnych na rachunek Walut wirtualnych prowadzony poza Serwisem.

 3. Umowa o świadczenie Usługi przelewu zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zlecenia jej wykonania w sposób wskazany w ust. 1 pkt 5 powyżej, a przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 powyżej - w chwili zaksięgowania przelewu Waluty FIAT na rachunku Usługodawcy lub Operatora płatności.

 4. Usługodawca dokonuje przelewu Walut wirtualnych w terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. 

 5. Płatności w Walucie FIAT dokonywane w ramach wykonania Umowy o świadczenie Usługi przelewu dokonywane są z rachunku płatniczego w danej Walucie FIAT prowadzonego na rzecz Użytkownika pełnego poza Serwisem.

 

§ 9.

Umowa o świadczenie Usługi pośrednictwa

 1. W przypadku zawarcia Umowy o świadczenie Usługi przelewu w celu wykonania przez Użytkownika pełnego umowy o wymianę Walut wirtualnych zawartej z innym Użytkownikiem pełnym, Umowa o świadczenie Usługi przelewu uznawana jest za umowę o świadczenie Usługi pośrednictwa.

 2. Do Umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Umowy o świadczenie Usługi przelewu.

 3. Usługodawca nie jest stroną umowy o wymianę Walut wirtualnych zawartej pomiędzy Użytkownikami pełnymi i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za jej niewykonanie albo nienależyte wykonanie przez jedną lub obie strony.

 

§ 10.

Umowa o świadczenie Usługi ogłoszeniowej

 1. Użytkownik pełny może korzystać z Usługi ogłoszeniowej wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych. Korzystanie przez Użytkownika pełnego z Usługi ogłoszeniowej w celach związanych z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą jest zabronione. 

 2. Korzystanie z Usługi ogłoszeniowej jest w pełni dobrowolne i zależne wyłącznie od woli Użytkownika pełnego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki upublicznienia przez Użytkownika pełnego swoich danych w ramach korzystania z Usługi ogłoszeniowej.

 3. W celu zawarcia Umowy o świadczenie Usługi ogłoszeniowej, Użytkownik pełny powinien wykonać następujące czynności:

  1. nazwę stworzoną przez Użytkownika pełnego,

  2. miejscowość, w której Użytkownik pełny jest gotowy obyć bezpośrednie spotkanie w celu zawarcia z inną osobą umowy w przedmiocie wymiany Waluty wirtualnej na Walutę FIAT lub inną Walutę wirtualną,

  3. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,

  4. dni i godziny dostępności Użytkownika pełnego;

  1. adres, pod którym Użytkownik pełny jest gotowy obyć bezpośrednie spotkanie w celu zawarcia z inną osobą umowy w przedmiocie wymiany Waluty wirtualnej na Walutę FIAT lub inną Walutę wirtualną,

  2. informację o możliwości dojazdu Użytkownika pełnego do osoby zainteresowanej zawarciem z nim umowy w przedmiocie wymiany Waluty wirtualnej na Walutę FIAT lub inną Walutę wirtualną;

  1. zalogować się na Konto pełne;

  2. wybrać zakładkę aktywacji Usługi ogłoszeniowej;

  3. uzupełnić wyświetlający się formularz o dane, których upublicznienie jest niezbędne do aktywacji Usługi ogłoszeniowej, obejmujące:

  4. opcjonalnie - uzupełnić wyświetlający się formularz o dane dodatkowe obejmujące:

  5. potwierdzić prawidłowość danych wpisanych w formularzu oraz dokonać aktywacji Usługi ogłoszeniowej.

 4. W chwili aktywacji Usługi ogłoszeniowej, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem pełnym zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi ogłoszeniowej na czas nieoznaczony.

 5. Dane podane przez Użytkownika pełnego podlegają upublicznieniu na stronie internetowej Serwisu nie później niż w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili aktywacji Usługi ogłoszeniowej.

 6. Użytkownik pełny może w każdym czasie zmieniać dane upublicznione w ramach Usługi ogłoszeniowej lub ustawić swój status jako „nieaktywny”, czego skutkiem jest czasowe zaprzestanie upubliczniania jego danych na stronie internetowej Serwisu. 

 7. W przypadku utraty aktualności przez dane podane przez Użytkownika pełnego, jest on zobowiązany do ich niezwłocznej aktualizacji. 

 8. Użytkownik pełny zobowiązuje się zawierać umowy w przedmiocie wymiany Waluty wirtualnej na Walutę FIAT lub inną Walutę wirtualną wyłącznie w celach prywatnych i niekomercyjnych. 

 9. Przelew Walut wirtualnych dokonany w związku z wykonaniem przez Użytkownika pełnego zobowiązania wynikającego z umowy w przedmiocie wymiany Waluty wirtualnej na Walutę FIAT lub inną Walutę wirtualną następuje zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.

 10. W relacjach z kontrahentami, Użytkownik pełny zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 11. Usługodawca nie jest stroną umowy w przedmiocie wymiany Waluty wirtualnej na Walutę FIAT lub inną Walutę wirtualną zawartej pomiędzy Użytkownikiem pełnym a jego kontrahentem i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za jej niewykonanie albo nienależyte wykonanie przez jedną lub obie strony.

 12. Użytkownik pełny może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi ogłoszeniowej w każdym czasie poprzez dezaktywację Usługi ogłoszeniowej za pomocą funkcjonalności Konta pełnego. Dezaktywacja Usługi ogłoszeniowej za pomocą funkcjonalności Konta pełnego jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika pełnego Umowy o świadczenie Usługi ogłoszeniowej ze skutkiem natychmiastowym. 

 13. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi ogłoszeniowej z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) Dni roboczych w przypadku:

  1. uzyskania wiarygodnej informacji o korzystaniu przez Użytkownika pełnego z Usługi ogłoszeniowej w celach związanych z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą;

  2. uzyskania wiarygodnej informacji o niewykonywaniu albo nienależytym wykonywaniu przez Użytkownika pełnego umów w przedmiocie wymiany Waluty wirtualnej na Walutę FIAT lub inną Walutę wirtualną;

  3. wystąpienia choćby jednej z okoliczności wskazanych w § 13 ust. 5 Regulaminu.

 14. W celu dokonania wypowiedzenia, Usługodawca umieszcza na Koncie komunikat z oświadczeniem o wypowiedzeniu lub przesyła go za pomocą poczty elektronicznej pod adres Użytkownika pełnego. Wraz z upływem okresu wypowiedzenia, Usługodawca pozbawia Użytkownika pełnego możliwości korzystania z Usługi ogłoszeniowej. 

 15. Usługodawca może pozbawić Użytkownika pełnego możliwości korzystania z Usługi ogłoszeniowej w okresie wypowiedzenia, jeżeli jest to niezbędne w celu zapobieżenia naruszeniom dokonywanym przez Użytkownika pełnego. 

 

§ 11.

Korzyści dla Usługobiorców

 1. Usługodawca może przyznawać określone przez siebie korzyści Usługobiorcom, którzy swoimi działaniami przyczyniają się do promowania Serwisu, w szczególności poprzez udostępnianie innym osobom linków afiliacyjnych umożliwiających utworzenie Konta w Serwisie.

 2. Szczegółowe zasady i warunki przyznawania Usługobiorcom korzyści zostaną określone w odrębnych regulaminach lub umowach. 

 

§ 12.

Wynagrodzenie

 1. Usługi niepełne oraz Usługa Konta pełnego świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.

 1. Wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług innych niż Usługi wskazane w ust. 1 powyżej określa Tabela opłat (dalej: „Usługi odpłatne”).

 2. Wynagrodzenie za Usługi odpłatne może być uiszczane wyłącznie w Tokenach.

 3. W celu dokonywania płatności wynagrodzenia za Usługi odpłatne, Użytkownik pełny powinien nabyć Tokeny od Usługodawcy w ramach Serwisu i za pomocą jego funkcjonalności. Zawarcie umowy, której przedmiotem jest nabycie Tokenów przez Usługobiorcę, następuje w sposób i na warunkach wskazanych w § 7 Regulaminu w odniesieniu do Umowy o świadczenie Usługi Wymiany. 

 4. W przypadku, gdy w chwili potwierdzenia zlecenia Usługi odpłatnej:

  1. Użytkownik pełny posiada zapisane w Portfelu Tokeny o wartości co najmniej równoważnej wysokości wynagrodzenia za daną Usługę odpłatną – Usługodawca pobiera wynagrodzenie z Portfela równocześnie z wykonaniem Usługi odpłatnej;

  2. Użytkownik pełny nie posiada zapisanych w Portfelu Tokenów o wartości co najmniej równoważnej wysokości wynagrodzenia za daną Usługę odpłatną – Usługodawca potrąca z płatności dokonywanej przez Użytkownika pełnego wolumen Waluty wirtualnej lub Waluty FIAT o równowartości wynagrodzenia za daną Usługę odpłatną wyrażonego w Tokenach. Przez „płatność”, o której mowa w niniejszym pkt 2, rozumie się transfer należącej do Użytkownika pełnego Waluty wirtualnej lub Waluty FIAT, który jest inicjowany przez Użytkownika pełnego w ramach danej Usługi odpłatnej.

 5. Zapłata wynagrodzenia za Usługi odpłatne następuje przy wykorzystaniu udostępnionych w Serwisie metod płatności, za pośrednictwem Operatora płatności. Operator płatności może pobrać od Usługobiorcy dodatkową opłatę (niezależną od wynagrodzenia należnego Usługodawcy), o wysokości której Usługobiorca jest informowany przed jej dokonaniem.

 6. Maksymalna jednorazowa wartość Usługi, za którą Usługobiorca dokonuje płatności nie może przekroczyć kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 7. Usługobiorca może mieć zarejestrowane w Serwisie w jednym czasie nie więcej niż 3 karty płatnicze.

 8. Usługodawca nie obsługuje instrumentów płatniczych pochodzących od wydawców mających siedzibę w Sudanie, Sudanie Południowym, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Benin, Mali, Burkina Faso, Senegal, Togo, USA, Gwinei Bissau, Pakistanie, Syrii, Jemenie, Libii.

 9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z karty płatniczej wydanej na jego rzecz oraz przestrzegania przy tym bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i ustanowionych przez wydawcę karty płatniczej zasad korzystania z niej.

 10. Przy dokonywaniu pierwszej płatności za pomocą karty płatniczej, Operator płatności pobiera opłatę weryfikacyjną w kwocie od 1,00 zł do 5,00 zł z tytułu weryfikacji Usługobiorcy jako uprawnionego do korzystania z używanej przy płatności karty płatniczej (lub innego instrumentu płatniczego).

 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niedostępność niektórych albo wszystkich metod płatności z przyczyn niezależnych od Usługodawcy lub ze względu na bezpieczeństwo transakcji. 

 

§ 13.

Wypowiedzenie Umowy i zakończenie Stosunków gospodarczych

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszące się do Umowy dotyczą wyłącznie Umowy o świadczenie Usługi Konta niepełnego i Umowy o świadczenie Usługi Konta niepełnego.

 2. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedmiu) Dni roboczych. W celu dokonania wypowiedzenia, Usługobiorca powinien przesłać Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej pod adres: support@kryptowaluty.pl. Wraz z upływem okresu wypowiedzenia, Usługodawca usuwa z Serwisu Konto należące do Usługobiorcy. 

 3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w przypadkach wskazanych w Regulaminie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) Dni roboczych. W celu dokonania wypowiedzenia, Usługodawca umieszcza na Koncie komunikat z oświadczeniem o wypowiedzeniu lub przesyła go za pomocą poczty elektronicznej pod adres Usługobiorcy. Wraz z upływem okresu wypowiedzenia, Usługodawca usuwa z Serwisu Konto należące do Usługobiorcy.

 4. Usługodawca może zablokować Usługobiorcy dostęp do Serwisu i wstrzymać realizację niektórych lub wszystkich Usług w okresie wypowiedzenia, jeżeli jest to niezbędne w celu zapobieżenia naruszeniom dokonywanym przez Usługobiorcę.

 5. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w przypadku:

  1. braku możliwości weryfikacji tożsamości Użytkownika pełnego zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

  2. powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do prawdziwości, autentyczności lub kompletności wskazanych przez Użytkownika pełnego danych identyfikujących lub dokumentów wykorzystanych do ich weryfikacji;

  3. powzięcia uzasadnionego podejrzenia wykorzystywania Serwisu przez Usługobiorcę w celu niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności w celu popełnienia, usiłowania lub pomocnictwa w popełnieniu przestępstwa określonego w art. 299, 165a oraz rozdziałach XXXV-XXXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

  4. powzięcia uzasadnionego podejrzenia korzystania z Serwisu w ramach jednego Konta przez osoby nieuprawnione;

  5. uzyskania w sposób nieuprawniony dostępu do danych Usługobiorcy umożliwiających logowanie do Serwisu przez osoby trzecie.

 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 5 powyżej, Usługobiorca może odmówić Usługobiorcy ponownego zawarcia Umowy i tym samym udzielenia dostępu do Usług świadczonych w ramach Serwisu. 

 7. Wypowiedzenie Umowy nie wpływa na ważność innych Umów, które zostały wykonane do czasu dokonania wypowiedzenia przez jedną ze Stron. 

 8. Wypowiedzenie Umowy jest równoznaczne z zakończeniem Stosunków gospodarczych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. 

 9. W przypadku, gdy według stanu na dzień dokonania wypowiedzenia Umowy, w Użytkownik pełny będzie przechowywał w Portfelu Waluty wirtualne, Usługodawca dokona przelewu tych środków na rachunek Walut wirtualnych prowadzony na rzecz Użytkownika pełnego poza Serwisem. 

 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wypłacie Walut wirtualnych, o których mowa w ust. 9 powyżej, wynikające z niewskazania przez Użytkownika pełnego rachunku Walut wirtualnych.

 

§ 14.

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Umów zawartych przez Usługobiorców będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta. 

 2. Usługobiorca ma prawo odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 

 3. Prawo odstąpienia od Umowy, Usługobiorca wykonuje poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (dalej: „Oświadczenie”). Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie Oświadczenia przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 4. Oświadczenie może być złożone przez Usługobiorcę w jakiejkolwiek formie, w szczególności na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta. W celu usprawnienia realizacji prawa odstąpienia od Umowy, Usługodawca zaleca jednak złożenie Oświadczenia w sposób wskazany w ust. 5 poniżej. 

 5. W przypadku woli odstąpienia od Umowy, Usługobiorca powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 13 ust. 2 Regulaminu wiadomość zawierającą następujące elementy:

  1. imię i nazwisko/firmę Usługobiorcy;

  2. adres poczty elektronicznej;

  3. wyraźne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

  4. datę zawarcia Umowy i jej rodzaj;

  5. w przypadku, gdy Usługobiorca jest Użytkownikiem pełnym, który przechowuje Portfelu Waluty wirtualne - dane rachunku Walut wirtualnych, na które mają zostać wypłacone ww. środki;

  6. kody PKD działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługobiorcę (jeżeli Usługobiorca jest Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta).

 6. Usługodawca przesyła potwierdzenie otrzymania Oświadczenia niezwłocznie po jego otrzymaniu, za pomocą poczty elektronicznej. 

 7. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych od dnia otrzymania Oświadczenia, Usługodawca:

  1. usuwa z Serwisu Konto należące do Usługobiorcy;

  2. w przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 5 powyżej - dokonuje wypłaty Walut wirtualnych.

 8. Na podstawie art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta, Usługobiorcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi Wymiany, Umowy o świadczenie Usługi przelewu oraz Umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa. 

 

§ 15.

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca oświadcza, że:

  1. nie jest zobowiązany do odkupu tych Walut wirtualnych;

  2. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wartości tych Walut wirtualnych;

  3. nie ponosi odpowiedzialności za czasową lub trwałą niedostępność tych Walut wirtualnych;

  1. nie jest emitentem Walut wirtualnych innych niż Token, i w związku z tym:

  2. nie sprawuje kontroli nad rynkiem Walut wirtualnych oraz giełdami Walut wirtualnych i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za wahania kursów Walut wirtualnych.

 2. Usługodawca nie jest zobowiązany do okupu Tokenów nabytych przez Usługobiorcę oraz nie ponosi odpowiedzialności za ich czasową lub trwałą niedostępność, a także za wahania ich kursu na giełdach Walut wirtualnych. 

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. czasową niedostępność wszystkich albo niektórych Usług, w tym w zakresie oferowanych rodzajów Walut wirtualnych, będącą skutkiem zdarzeń niezależnych od Usługodawcy;

  2. skutki działań Usługodawcy podjętych w celu dostosowania funkcjonowania Serwisu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  3. szkody powstałe w trakcie lub w związku z korzystaniem z Serwisu wynikające z siły wyższej;

  4. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi będące następstwem niezgodnego z Regulaminem lub prawem działania Usługobiorcy, w szczególności posłużenia się przez niego danymi osobowymi innej osoby lub wskazanie rachunku bankowego, którego nie jest posiadaczem lub adresu rachunku Walut wirtualnych, do którego nie ma on dostępu;

  5. niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań powstałych między Usługobiorcami;

  6. szkody będące skutkiem korzystania z Serwisu w sposób niezgody z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego;

  7. niekorzystne rozporządzenie środkami prowadzące do ich częściowej lub całkowitej utraty w związku z podjęciem współpracy przez Usługobiorcę z jakimkolwiek zewnętrznym podmiotem w zakresie doradztwa lub pośrednictwa inwestycyjnego;

  8. niewykonanie albo nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Usługobiorcy;

  9. niewykonanie albo nienależyte wykonanie Usługi w związku z działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności;

  10. utratę dostępu do posiadanych przez Usługobiorcę Walut wirtualnych przelanych przez Usługodawcę na wskazany przez Usługobiorcę rachunek Walut wirtualnych prowadzony poza Serwisem, do którego Użytkownik nie ma dostępu.

 4. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby Serwis był dostępny dla Usługobiorców w każdym czasie.

 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z:

  1. prowadzonych w Serwisie prac serwisowych, konserwatorskich i modernizacyjnych;

  2. przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, w szczególności wadliwego działania urządzeń Usługobiorcy lub utraty przez Usługobiorcę połączenia z siecią Internet;

  3. przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności działania osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

 6. Usługodawca zobowiązuje się przeprowadzać prace, o których mowa w ust. 3 pkt 1 powyżej, w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla Usługobiorców oraz w miarę możliwości z wyprzedzeniem informować ich o planowanych pracach.

 

§ 16.

Reklamacje

 1. W przypadku, gdy Usługodawca świadczy Usługi w sposób niezgodny z Regulaminem, Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji.

 2. Usługobiorca składający reklamację z powodów wskazanych w ust. 1 powyżej, powinien przesłać pocztą elektroniczną pod adres wskazany w § 1 ust. 4 Regulaminu wiadomość w języku polskim, zawierającą następujące elementy:

  1. imię i nazwisko/firmę Usługobiorcy;

  2. adres poczty elektronicznej;

  3. przedmiot reklamacji (opis dostrzeżonych nieprawidłowości);

  4. okoliczności uprawdopodabniające zasadność reklamacji;

  5. propozycję sposobu załatwienia reklamacji.

 3. Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi 30 (trzydzieści) dni od jej otrzymania przez Usługodawcę w prawidłowej i kompletnej formie. Brak odpowiedzi w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym oznacza uznanie reklamacji.

 4. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela za pomocą poczty elektronicznej.

 

§ 17.

Własność intelektualna Usługodawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Serwisu, w szczególności:

  1. nazwa Serwisu;

  2. logo Serwisu;

  3. zasady działania strony internetowej Serwisu, wszystkie jego elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych; 

- podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Usługodawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

 

§ 18.

Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://kryptowaluty.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 19.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Usługobiorców będących Konsumentami.

 1. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych: 

 1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 

 2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

 3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 1. Usługobiorca może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§ 20.

Zmiana Regulaminu

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszące się do Umowy dotyczą wyłącznie Umowy o świadczenie Usługi Konta niepełnego i Umowy o świadczenie Usługi Konta pełnego.

 2. Usługodawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:

  1. zmiany przedmiotu działalności Usługodawcy;

  2. wprowadzenia do oferty Usługodawcy nowych Usług, wycofania z niej Usług dotychczas świadczonych lub modyfikacji aktualnie świadczonych Usług;

  3. dokonania technicznej modyfikacji Serwisu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;

  4. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 

 3. Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Serwisu, co najmniej 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Usługobiorcom także pocztą elektroniczną.

 4. Usługobiorca, nie zgadza się na zmianę Regulaminu, do czasu wejścia zmiany w życie może wypowiedzieć Umowę poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Do wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia § 13 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio. Brak złożenia wypowiedzenia w terminie wskazanym w niniejszym ust. 3 uznaje się za zgodę na świadczenie przez Usługodawcę Usług zgodnie ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu. 

 5. Postanowień ust. 3 powyżej nie stosuje się do zmiany Regulaminu polegającej na: 

  1. zmianie danych identyfikacyjnych i kontaktowych Usługodawcy;

  2. zmiany nazwy Serwisu oraz zmiany jego adresu internetowego;

  3. zmiany wymogów technicznych dotyczących korzystania z Serwisu i Usług, której skutkiem nie będzie ograniczenie albo pozbawienie aktualnych Usługobiorców możliwości korzystania z Serwisu lub Usług albo nałożenie na nich dodatkowych obowiązków

 6. Postanowienia ust. 2-3 powyżej stosuje się odpowiednio do zmiany Tabeli opłat.

 

§ 21.

Cesja

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu odnoszące się do Umowy dotyczą wyłącznie Umowy o świadczenie Usługi Konta niepełnego i Umowy o świadczenie Usługi Konta niepełnego.

 2. W przypadku przeniesienia praw i obowiązków Usługodawcy wynikających z zawartych Umów na innego usługodawcę (dalej: „Cesja”), Usługodawca zobowiązany jest zawiadomić o tym Usługobiorców co najmniej 14 (czternaście) dni przed dniem dojścia Cesji do skutku za pomocą poczty elektronicznej. 

 3. Usługobiorca, który nie zgadza się na Cesję, do czasu jej dojścia do skutku może wypowiedzieć Umowę poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej. Do wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, postanowienia § 13 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio. Brak złożenia wypowiedzenia w terminie wskazanym w niniejszym ust. 3 uznaje się za wyrażenie przez Usługobiorcę zgody na Cesję.

 

§ 22.

Postanowienia końcowe

 1. Integralną częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 - Tabela opłat (https://kryptowaluty.pl/tabela-oplat).

 2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 24 listopada 2022 r.

 

§ 23.

Postanowienia przejściowe

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Usługobiorcy, który zawarł Umowę o świadczenie Usługi Konta niepełnego lub Umowę o świadczenie Usługi Konta pełnego przed dniem 9 listopada 2022 r. i według stanu na dzień 9 listopada 2022 r. pozostaje stroną co najmniej jednej z tych Umów (dalej: „Usługobiorca obowiązany”). 

 2. W związku z wyłączeniem przez Usługodawcę możliwości przechowywania w Portfelu Walut FIAT, Usługobiorca obowiązany przechowujący Waluty FIAT w swoim Portfelu ma obowiązek:

  1. dokonać przewalutowania przechowywanych w Portfelu Walut FIAT na oPLN za pomocą funkcjonalności Serwisu (dalej: „Przewalutowanie”) lub

  2. dokonać wypłaty przechowywanych w Portfelu Walut FIAT na rachunek płatniczy prowadzony na rzecz Usługobiorcy obowiązanego (dalej: „Wypłata”). 

 3. W celu dokonania Przewalutowania, Usługobiorca obowiązany powinien zawrzeć za pośrednictwem Serwisu Umowę o świadczenie Usługi Wymiany, której przedmiotem będzie wymiana Waluty FIAT przechowywanej w Portfelu na oPLN. Zawarcie Umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu. 

 4. W celu dokonania Wypłaty, Usługobiorca obowiązany powinien zlecić za pośrednictwem Serwisu polecenie jej wypłaty oraz zatwierdzić je przy wykorzystaniu jednorazowego hasła przesłanego pod adres poczty elektronicznej lub numer telefonu Usługobiorcy obowiązanego. Usługodawca dokonuje wypłaty Waluty FIAT, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w terminie 7 (siedmiu) Dni roboczych od dnia otrzymania polecenia wypłaty

 5. Usługobiorca obowiązany jest zobowiązany dokonać Przewalutowania lub Wypłaty w stosunku do całości Walut FIAT przechowywanych w Portfelu nie później niż do dnia 23 listopada 2022 r. 

 6. W przypadku gdy Usługobiorca obowiązany nie dokona Przewalutowania lub Wypłaty w stosunku do całości Walut FIAT przechowywanych w Portfelu w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia Konta tego Usługobiorcy obowiązanego do czasu dokonania przez niego Przewalutowania lub Wypłaty w stosunku do całości Walut FIAT przechowywanych w Portfelu. Zawieszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, polega na uniemożliwieniu Usługobiorcy obowiązanemu korzystania z funkcjonalności Serwisu z wyjątkiem funkcjonalności niezbędnych do dokonania Przewalutowania lub Wypłaty. 

 7. Usługodawca cofa zawieszenie Konta Usługobiorcy obowiązanego niezwłocznie po dokonaniu przez niego Przewalutowania lub Wypłaty w stosunku do całości Walut FIAT przechowywanych w Portfelu.