Działamy legalnie
Posiadamy wpis do Rejestru Działalności w Zakresie Walut Wirtualnych prowadzonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach, pod numerem RDWW-111.
Kontakt Baza wiedzy Aktualności Kursy kryptowalut Tokeny ANTS
Zaloguj się Załóż konto
Witaj
Tokeny ANTS
O nas Biuro prasowe Do pobrania Otwórz kantor z nami Kariera Kryptowaluty TV
Kantory stacjonarne Portfel inwestycyjny Bon kantorowy Kupno kryptowalut Sprzedaż kryptowalut
Kursy kryptowalut Aktualności Baza wiedzy Kontakt
Home / Polityka prywatności

Polityka prywatności

SERWISU KRYPTOWALUTY.PL

Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego „Kryptowaluty.pl”, działającego pod adresem internetowym: www.kryptowaluty.pl (dalej: „Serwis”).

Wszelkie terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane inaczej w Polityce mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu, dostępnym pod adresem:www.kryptowaluty.pl/regulamin.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Neosell spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000800221, posiadająca NIP: 9452229846, numer REGON: 384160447, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 106.800,00 zł (sto sześć tysięcy osiemset złotych) (dalej: „Administrator”).

Kontakt z Administratorem

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem: info@kryptowaluty.pl.

Środki ochrony danych osobowych

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę Twoich danych osobowych oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Informacje o przetwarzanych danych osobowych

Korzystanie z Serwisu wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, a także o okresie przetwarzania oraz obowiązku lub dobrowolności ich podania.

Cel przetwarzania Przetwarzanie danych osobowych Podstawa prawna
Zawarcie i wykonanie Umowy o świadczenie Usługi Konta niepełnego oraz pozostałych Usług niepełnych
 1. imię i nazwisko;
 2. adres poczty elektronicznej;
 3. opcjonalnie - dane osobowe zapisane na koncie w Serwisie współpracującym, za pomocą którego Użytkownik niepełny uwierzytelnił Konto niepełne.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usługi Konta niepełnego zawartej z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy o świadczenie Usługi Konta niepełnego (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. Umowy, w tym utworzenie Konta niepełnego).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy o świadczenie Usługi Konta niepełnego.
Cel przetwarzania Przetwarzanie danych osobowych Podstawa prawna
Zawarcie i wykonanie Umowy o świadczenie Usługi pełnego oraz Umów o świadczenie pozostałych Usług pełnych, a także przeprowadzenie Procedur KYC zgodnie z przepisami Ustawy AML
 1. imię i nazwisko;
 2. obywatelstwo;
 3. numer PESEL, a w przypadku jego nieposiadania - data urodzenia;
 4. państwo urodzenia;
 5. seria i numer dokumentu tożsamości;
 6. adres zamieszkania;
 7. w przypadku, gdy Usługobiorca prowadzi działalność gospodarczą - firma, NIP oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
 8. adres poczty elektronicznej;
 9. numer telefonu;
 10. wizerunek;
 11. w przypadku, gdy Użytkownik pełny nie jest osobą fizyczną - imię, nazwisko i numer PESEL osoby reprezentującej Użytkownika pełnego oraz imię, nazwisko i obywatelstwo beneficjenta rzeczywistego Użytkownika pełnego.
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy o świadczenie Usługi pełnego oraz Umów o świadczenie pozostałych Usług pełnych zawartych z osobą, której dotyczą dane, lub podjęcia działań w celu zawarcia ww. Umów) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązku przeprowadzenia identyfikacji i weryfikacji Użytkownika pełnego zgodnie z Ustawą AML)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania o świadczenie Usługi pełnego oraz Umów o świadczenie pozostałych Usług pełnych oraz wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z Ustawy AML (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. Umów).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z ww. Umów albo do czasu upływu okresu przetwarzania ww. danych wymaganego przez Ustawę AML (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej).
Cel przetwarzania Przetwarzanie danych osobowych Podstawa prawna
Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego
 1. imię i nazwisko/firma;
 2. adres poczty elektronicznej;
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązku udzielenia odpowiedzi na reklamację wniesioną przez Konsumenta – art. 7a Ustawy o prawach konsumenta)
W przypadku, gdy reklamacja została wniesiona przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prawidłowego rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi)
Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi na reklamację).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez czas postępowania reklamacyjnego.
Cel przetwarzania Przetwarzanie danych osobowych Podstawa prawna
Przesyłanie powiadomień e-mail
 1. imię i nazwisko/firma;
 2. adres poczty elektronicznej;
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania Usługobiorców o podejmowanych czynnościach związanych ze świadczeniem Usług lub funkcjonowaniem Serwisu)
Podanie ww. danych osobowych dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania informacji o czynnościach związanych ze świadczeniem Usług lub funkcjonowaniem Serwisu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania ww. informacji). Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Cel przetwarzania Przetwarzanie danych osobowych Podstawa prawna
Przesyłanie informacji handlowych (newslettera)
 1. adres poczty elektronicznej;
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia marketingu bezpośredniego)
Podanie adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania newslettera).
Administrator będzie przetwarzał adres poczty elektronicznej do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu albo osiągnięcia celu przetwarzania (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej).
Cel przetwarzania Przetwarzanie danych osobowych Podstawa prawna
Obsługa formularza służącego do nawiązania telefonicznego lub mailowego kontaktu z Usługodawcą
 1. adres poczty elektronicznej;
 2. numer telefonu;
 3. inne dane zawarte w wiadomości do Usługodawcy;
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Cel przetwarzania Przetwarzanie danych osobowych Podstawa prawna
Obsługa formularza służącego do nawiązania kontaktu z Usługodawcą za pomocą czatu dane zawarte w wiadomości wysłanej do Usługodawcy za pomocą czatu art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem otrzymania odpowiedzi na zapytanie.
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Cel przetwarzania Przetwarzanie danych osobowych Podstawa prawna
Obsługa formularza służącego do nawiązania telefonicznego lub mailowego kontaktu z Usługodawcą
 1. adres poczty elektronicznej;
 2. numer telefonu;
 3. inne dane zawarte w wiadomości do Usługodawcy;
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Cel przetwarzania Przetwarzanie danych osobowych Podstawa prawna
Spełnianie obowiązków podatkowych (m.in. wystawienie faktury VAT, przechowywanie dokumentacji księgowej)
 1. imię i nazwisko/firma;
 2. adres zamieszkania/siedziby;
 3. NIP;
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność spełnienia przez Administratora ww. obowiązków).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin zapłaty podatku za rok poprzedni.
Cel przetwarzania Przetwarzanie danych osobowych Podstawa prawna
Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowy
 1. imię i nazwisko/firma;
 2. podane przez Ciebie dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej; adres do korespondencji; numer telefonu).
art. 6 ust. 1 lit. c RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu prawidłowego wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, m.in. realizacji uprawnień przyznanych Ci przez RODO (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność prawidłowej realizacji ww. uprawnień).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.
Cel przetwarzania Przetwarzanie danych osobowych Podstawa prawna
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami
 1. imię;
 2. nazwisko;
 3. firma;
 4. adres poczty elektronicznej;
 5. adres zamieszkania/siedziby;
 6. numer PESEL/KRS;
 7. NIP.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogącymi powstać w związku z wykonywaniem Umów zawartych z Administratorem.
Cel przetwarzania Przetwarzanie danych osobowych Podstawa prawna
Analiza Twojej aktywności w Serwisie
 1. data i godzina odwiedzin;
 2. numer IP urządzenia;
 3. rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;
 4. przybliżona lokalizacja;
 5. rodzaj przeglądarki internetowej;
 6. czas spędzony w Serwisie;
 7. odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Serwisu.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku uzyskania informacji o Twojej aktywności w Serwisie)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności na Serwisie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
Cel przetwarzania Przetwarzanie danych osobowych Podstawa prawna
Administrowanie Serwisem
  1. adres IP;
  2. data i czas serwera;
  3. informacje o przeglądarce internetowej;
  4. informacje o systemie operacyjnym.

  Powyższe dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z Serwisu (administrowanie nim bez użycia logów serwera i automatycznego zapisu nie byłoby możliwe).
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku zapewnienia prawidłowego działania Serwisu)
Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zapewnienia działania Serwisu w sposób prawidłowy).
Administrator będzie przetwarzał ww. dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Profilowanie

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na Serwisie oraz danych, które zapiszesz na Koncie.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą następujące podmioty zewnętrzne współpracujące z Administratorem:

 1. dostawca usługi hostingu danych;
 2. dostawca domeny;
 3. dostawca usługi poczty elektronicznej;
 4. Operator płatności;
 5. dostawca narzędzi służących prowadzeniu komunikacji z Administratorem (formularza kontaktowego i formularza czatu);
 6. firmy dostarczające narzędzia służące do analizy aktywności na Serwisie i kierowania marketingu bezpośredniego do osób z niego korzystających (m.in. Google Analytics);
 7. biuro rachunkowe;
 8. kancelaria prawna.


Ponadto, dane osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji administracyjnej.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez Administratora z usług dostarczanych przez Google LLC Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich są:


Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 1. prawo do informacji, jakie dane osobowe Ciebie dotyczące są przetwarzane przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, np. gdy:
  1. dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których poinformował;
  2. skutecznie cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych - o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej;
  3. przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
  4. konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego;
 4. w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania Umowy z nim zawartej, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 5. w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie, masz prawo cofnąć tę zgodę w każdym momencie (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);
 6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, możesz zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W razie skutecznego wniesienia sprzeciwu, Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w ww. celu;
 8. masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki cookies

 1. Administrator informuje, że Serwis korzysta z plików „cookies” (ciasteczka), instalowanych w Twoim urządzeniu końcowym. Są to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Google’a).
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
  1. zapewnienie prawidłowego działania Serwisu – dzięki plikom cookies, możliwe jest sprawne działanie Serwisu, korzystanie z jego funkcji oraz wygodne przemieszczanie się między poszczególnymi podstronami;
  2. zwiększenie komfortu przeglądania Serwisu – dzięki plikom cookies możliwe jest wykrywanie błędów na niektórych podstronach oraz ich stałe ulepszanie;
  3. tworzenie statystyk – pliki cookies są wykorzystywane w celu dokonania analizy sposobu korzystania przez Usługobiorców z Serwisu. Dzięki temu możliwe jest stałe ulepszanie Serwisu i dostosowywanie jej działania do preferencji Usługobiorców;
  4. prowadzenia działań marketingowych – dzięki plikom cookies, Administrator może kierować do Usługobiorców reklamy dostosowane do ich preferencji.
 3. Administrator może umieszczać w Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe, jak i tymczasowe (sesyjne). Pliki sesyjne są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast zamknięcie przeglądarki nie powoduje usunięcia plików trwałych.
 4. Informacja o plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora wyświetlana jest w panelu znajdującym się w dolnej części strony internetowej Serwisu. W zależności od Twojej decyzji, możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookies poszczególnych kategorii (z wyjątkiem niezbędnych plików cookies) oraz zmieniać te ustawienia w każdym czasie.
 5. Dane zbierane za pomocą plików cookies nie pozwalają Administratorowi na Twoją identyfikację.
 6. Administrator korzysta z następujących plików cookies lub wykorzystujących je narzędzi:
  NARZĘDZIA DOSTAWCA FUNKCJE I ZAKRES POBIERANYCH DANYCH OKRES DZIAŁANIA
  Niezbędne pliki cookies Administrator Działanie tych plików jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Serwisu, dlatego nie możesz ich wyłączyć. Dzięki tym plikom (pobierających m.in. numer IP Twojego urządzenia), możliwe jest m.in. informowanie Cię o plikach cookies działających na stronie internetowej Serwisu. Większość niezbędnych plików cookies ma charakter sesyjny, niektóre jednak pozostają w Twoim urządzeniu końcowym przez okres 12 miesięcy lub do momentu ich usunięcia;
  Google Analytics Google Narzędzie to umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania z Serwisu przez Usługobiorców, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać Serwis oraz czynić go bardziej przyjaznym dla Usługobiorców. do 2 lat lub do momentu ich usunięcia (w zależności o tego, które z wymienionych zdarzeń nastąpi wcześniej)
 7. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić, czy na Twoim urządzeniu końcowym zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez Serwis. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może jednak spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z Serwisu, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony Serwisu lub ograniczeń w korzystaniu z niektórych funkcjonalności.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym Polityką, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

Polityka obowiązuje od dnia 28.03.2022 r.